Események, közlemények

 Tisztelt Partnereink! A 2017. évi, módosított szolgáltatási árjegyzék a "letöltések" menüben vagy itt elérhető.

 ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2016. május 29. napján 10.00 órai kezdettel a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. Magyar Méneskönyv iroda helyszínen

M E G H Í V Ó

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (8444 Szentgál hrsz. 038/7/A) ezúton értesíti tisztelt tagjait, hogy

2016. május 29. napján 10 órai kezdettel

a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. szám alatti egyesületi fióktelepre 

éves rendes  közgyűlés

kerül összehívásra.

Napirendi pontok:

  1. beszámoló a 2015. évi tevékenységről;
  2. 2015. évi pénzügyi beszámoló;
  3. felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója;
  4. a 2016-os év feladatainak ismertetése, a 2016-os év eddigi tevékenységről szóló ismertetés;
  5. tisztségviselő választás: elnök, elnökségi tagok, felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;
  6. Alapszabály módosítás, kiegészítés;
  7. egyebek.

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel 1 óra múlva, ugyanazon a napon és helyen meg kell ismételni az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal, ennek megfelelően 2016. május 29. 11 óra. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes.

Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által. Nem szavazhat az sem, akinek a hozzátartozója érintett a döntésben, illetve aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyást biztosító kapcsolatban áll.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.

A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.

Az Egyesület közgyűlése csak a napirenden szereplő kérdésekben hozhat döntést, kivéve ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul.

Jelen Meghívót az Egyesület Elnöke a Magyar Turf című szaklap „Hivatalos Program” lapszámában a közgyűlést megelőző versenynapi számában is közzéteszi, valamint az Egyesület honlapjára is feltöltésre kerül.

Szentgál, 2016. május 06.

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

Képv.:  Kanics Ákos, Elnök

Kapják:

Az egyesület tagjai

Az elnökség tagjai

FB tagjai

Az egyesület ügyvezető igazgatója

Támogatás egyes állategészségügyi szolgáltatásokra

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, ill. leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007.(XII.8.) FVM rendelet alapján egyes állategészségügyi szolgáltatásokra (pl. takonykór laborvizsgálat, fertőző kevés vérűség laborvizsgálat) támogatás igényelhető. A támogatás igénybevételére való jogosultság igazolásához Egyesületünk az alább letölthető jóváhagyási kérelem sablont teszi elérhetővé az érdeklődők számára.

Jóváhagyási kérelem letöltése >>>

 Magyar Méneskönyv XXX. kötet a Derby Fesztiválra!

A Magyar Méneskönyv vezetése örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 93. Magyar Derby hétvégéjére elkészül a Magyar Méneskönyv legújabb kötete, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete kiadásában. A Méneskönyv a Derby Fesztiválon a Kincsem Parkban, azt követően pedig a méneskönyvi irodában megvásárolható. Kérjük, hogy elegendő példányszám biztosítása érdekében vásárlási igényüket telefonon vagy e-mailben jelezzék Bélley Márta felé!
Tel: 06 30 587 6398      E-mail: hun.studbook@gmail.com